Logo
 

Tilmeld dig vores nyhedsbreve herJoomla Extensions powered by Joobi

English menu: 
LOVE FOR SELSKABET FOR PSYKISK FORSKNING:

§ 1 Navn og hjemsted
Selskabet for Psykisk Forskning stiftet d. 25. november 1905 er en ikke-kommerciel forening med hjemsted i København.

§ 2 Formål
Selskabets formål er at drøfte, undersøge og udbrede kendskabet til psykiske (parapsykologiske) fænomener i en fordomsfri og videnskabelig ånd.

§ 3 Medlemskab
Som medlemmer kan optages enhver, som går ind for Selskabets formålsparagraf. Godkendt medlemskab er betinget af, at kontingentet er betalt. Stk. 1. Kontingentet betales for et år ad gangen. Medlemmer, som ikke har betalt kontingent senest 31. marts slettes automatisk af medlemslisten. Stk. 2. Eksklusion kan finde sted efter bestyrelsesbeslutning, der dog skal godkendes på en generalforsamling med mindst ¾ af de fremmødte stemmer.

§ 4 Bestyrelsen
Selskabet ledes af en bestyrelse på 3-7 medlemmer, der har været medlemmer i mindst 3 år eller enstemmigt er anbefalet af bestyrelsen. De vælges på den ordinære generalforsamling for 3 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Stk. 1. Bestyrelsen er selvsupplerende indtil 7 medlemmer. Nye skal dog godkendes på den førstkommende ordinære generalforsamling. Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv, bestemmer selv sin forretningsgang og vælger af sin midte formand, kasserer og sekretær samt yderligere poster efter behov som f.eks. næstformand, bibliotekar, redaktion m.m.

§ 5 Regnskab
Regnskabsåret er lig kalenderåret og Selskabets regnskab revideres af 2 revisorer, der vælges på den ordinære generalforsamling for et år ad gangen.

§ 6 Generalforsamlinger
Selskabet afholder årlig ordinær generalforsamling efter 16. april og inden udgangen af maj måned.
Generalforsamlingen er Selskabets højeste myndighed og alle spørgsmål afgøres ved simpelt stemmeflertal, hvis ikke andet er bestemt.
Indkaldelse skal ske skriftligt af et bestyrelsesmedlem med mindst 14 dages varsel til hvert medlem til den af medlemmet sidst opgivne adresse til bestyrelsen.
Stk. 1. Adgang til og stemmeret på generalforsamlingen er betinget af at kontingentet er betalt senest d. 31. marts.
Stk. 2. Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden:
a) Valg af ordstyrer/dirigent.
b) Valg af referent.
c) Valg af stemmeudvalg.
d) Godkendelse af dagsorden.
e) Bestyrelsens beretning.
f) Regnskabsaflæggelse.
g) Planer for det kommende år og forhandling af forslag der er sat på dagsordenen af bestyrelsen eller af medlemmer er anmeldt til bestyrelsen inden d. 16. april.
h) Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
i) Valg til bestyrelsen.
j) Valg af revisorer.
k) Eventuelt. Her kan ikke træffes bindende beslutninger.


Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på same måde som ordinær generalforsamling, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 10 % af medlemmerne kræver det.
Stk. 4. Dagsordenen må kun indeholde ét punkt og kun et, som ikke er bestemt til at skulle afgøres på den ordinære generalforsamling.

§ 7 Forskning
Selskabet opretholder så vidt muligt en forskningskasse, som bestyrelsen har ansvaret for. Stk. 1. Der kan dannes studiekredse eller eksperimentgrupper. Såfremt der ønskes støtte fra forskningskassen, skal kredsen eller gruppen være forestået af et bestyrelsesmedlem eller anden kvalificeret person, der kan stå til ansvar overfor bestyrelsen.

§ 8 Forlag og kurser
Bestyrelsen kan drive kursusvirksomhed eller oprette eget forlag med selvstændig økonomi med henblik på udgivelse af tidsskrifter, bøger og diverse materiale til undervisningsbrug eller studievejledning til salg også udenfor medlemskredsen.

§ 9 Offentlige møder
For så vidt ikke anden bestemmelse er truffet, er det tilladt at referere fra Selskabets møder, foredrag og demonstrationer i pressen, i tidsskrifter, i foreningsmeddelelser, forretningsmeddelelser o.lign. Stk. 1. SPF har ikke og udtrykker ikke nogen fælles mening. Selskabet er uafhængig af religiøse, politiske, økonomiske eller andre særinteresser.

§ 10 Lovændringer
Lovændringer kan ske på en generalforsamling efter forslag fra bestyrelsen eller mindst 5 ordinære medlemmer, såfremt mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, og mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Er så mange ikke til stede, skal en ny generalforsamling indkaldes inden 3 måneder, og beslutning tages da med den nævnte majoritet, uanset de tilstedeværende medlemmers antal.

§ 11 SPF´s og bibliotekets eksistens
Selskabet ophører ikke med at eksistere, sålænge der er mindst 3 medlemmer tilbage, der vil videreføre det og påtage sig bestyrelsesansvar. Stk. 1. Biblioteket, arkiverne og apparatsamlingen m.m. skal altid holdes samlet og er udskilt fra Selskabet som en selvejende institution med egne vedtægter. Den støttes økonomisk af Selskabet. Stk. 2. Bibliotekskomiteen skal være godkendt af Selskabets bestyrelse. Stk. 3. Ethvert medlem kan låne fra biblioteket på de betingelser, som er fastsat i "Vedtægter og udlånsregler for Parapsykologisk Bibliotek tilknyttet Selskabet for Psykisk Forskning". Stk. 4. Ved Selskabets eventuelle ophør tilfalder alle dets aktiver biblioteket.

§ 12 Ikrafttræden
Disse love, vedtagne på generalforsamlingen d. 8. marts 2000, træder i kraft straks.